mobil porno mobil porno bedava porno olgun porno TA CPD CPA
gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การอบรม TA CPD CPA

การจัดอบรมของศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมโดยจัดการอบรมให้แก่ศิษย์เก่าและTA CPA ผู้ทำบัญชี

วันที่ 30 มิถุนายน - 2กรกฎาคม2560  เอกสารอบรม


กำหนดจัดการอบรมครั้งต่อไป วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561

การรับสมัครโปรดติดตาม

_______________________________________Events


:

Events


:

TA CPD CPA

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับความเห็นชอบเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของกรมสรรพากร และเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตให้จัดอบรมให้แก่ผู้ทำบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชี อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะได้พัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการหลัก 3 โครงการ

  1. โครงการอบรมกฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (โครงการ TA)
  2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ให้แก่ผู้ทำบัญชี (โครงการ CPD-ผู้ทำบัญชี)
  3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (โครงการ CPD-CPA)


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และสำนักงานบัญชีตัวแทนได้นับชั่วโมงการอบรมตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

2. เพื่อให้ผู้ทำบัญชีได้นับชั่วโมงการอบรมตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้นับชั่วโมงการอบรมตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาและติดตามความรู้ทางด้านกฎหมายภาษีอากร มาตรฐาน
การบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ

5. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอันเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัย     

ผู้เข้าร่วมอบรม

1.  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร                          4.  สำนักงานบัญชีตัวแทน

2.  ผู้ทำบัญชี                                          5.  ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ    

3.  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                         6.  นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป