mobil porno mobil porno bedava porno olgun porno RD go Campus
gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การอบรม TA CPD CPA

การจัดอบรมของศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมโดยจัดการอบรมให้แก่ศิษย์เก่าและTA CPA ผู้ทำบัญชี

วันที่ 30 มิถุนายน - 2กรกฎาคม2560  เอกสารอบรม


กำหนดจัดการอบรมครั้งต่อไป วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561

การรับสมัครโปรดติดตาม

_______________________________________Events


:

Events


:

RD go Campus

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย (RD go Campus) 

เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต


หลักการและเหตุผล

        คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ กรมสรรพากรได้ร่วมกันทำบันทึกความเข้าใจ (MOU-Memorandum of Understanding) โดยตกลงร่วมมือกันดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน” โดยจะจัดเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติ เพิ่มพูนศักยภาพ  และยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน    
        ดังนั้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาเป้าหมายโดยตรงของการจัดโครงการในครั้งนี้ กรมสรรพากรและ   คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมมือกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย” หรือ RD go Campus ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี ทำให้เกิดความตระหนักในการเสียภาษีอย่างถูกต้องโดยความสมัครใจ
  2. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และยกระดับความรู้ภาษีอากรแก่นักศึกษา ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ
  3. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร กับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

        นักศึกษาคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4  และนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา