mobil porno mobil porno bedava porno olgun porno อบรมเชิงปฏิบัติการ - ด้านการสอบบัญชี
gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การอบรม TA CPD CPA

การจัดอบรมของศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมโดยจัดการอบรมให้แก่ศิษย์เก่าและTA CPA ผู้ทำบัญชี

วันที่ 30 มิถุนายน - 2กรกฎาคม2560  เอกสารอบรม


กำหนดจัดการอบรมครั้งต่อไป วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561

การรับสมัครโปรดติดตาม

_______________________________________Events


:

Events


:

อบรมเชิงปฏิบัติการ - ด้านการสอบบัญชี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบบัญชี : Auditing in Practice

หลักการและเหตุผล

        ตามที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ : ด้านการสอบบัญชี ให้แก่นักศึกษาคณะบัญชีที่มีความสนใจในสายวิชาชีพสอบบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านต่างๆทั้งด้านทฤษฎี การฝึกหัดในภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น พบว่านักศึกษาที่เข้าโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงกับการฝึกงาน
ด้านการสอบบัญชีในวิชา AC424 การฝึกงานด้านบัญชีและเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักศึกษา
เข้าฝึกงานเป็นอย่างมาก

        ดังนั้น คณะบัญชีจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบบัญชี รุ่นที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง
“Auditing in Practice” ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติงานด้านสอบบัญชีจากกรณีศึกษา ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและนำไปสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในอนาคต อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในวิชาชีพของบัณฑิต และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับคณะบัญชีได้อีกทางหนึ่ง

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการสอบบัญชี
  2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในอนาคต

ผู้เข้ารับการอบรม

นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 3