mobil porno mobil porno bedava porno olgun porno หลักการและเหตุผล
gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การอบรม TA CPD CPA

การจัดอบรมของศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมโดยจัดการอบรมให้แก่ศิษย์เก่าและTA CPA ผู้ทำบัญชี

วันที่ 30 มิถุนายน - 2กรกฎาคม2560  เอกสารอบรม


กำหนดจัดการอบรมครั้งต่อไป วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561

การรับสมัครโปรดติดตาม

_______________________________________Events


:

Events


:

หลักการและเหตุผล

        คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาชีพบัญชีมาเป็นเวลากว่า 40 ปี    
โดยได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของผู้ประกอบการ   
ในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งให้บริการในการเผยแพร่ความรู้ใหม่ และมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง    
ซึ่งในปัจจุบันคณะบัญชีได้มีการจัดโครงการอบรม/สัมมนา หลายโครงการ ให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอก    
เช่น โครงการอบรมความรู้รวบยอดสำหรับบัญชีบัณฑิต โครงการอบรมกฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี   
และมาตรฐานการสอบบัญชี และโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี เป็นต้น    
โดยโครงการเหล่านี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาเป็นจำนวนมาก   
        ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในด้านการให้บริการทางวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ   
ความพร้อมในด้านบุคลากรและสถานที่ คณะบัญชีจึงได้จัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี    
(Center for Accounting Professional Development : CAPD)” เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ   
ในการให้บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลภายนอก    
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความสามารถ   
อย่างต่อเนื่อง ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชีจะสามารถสร้างชื่อเสียงและความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่คณะบัญชี   
ในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาได้อีกด้วย   
   
วิสัยทัศน์   
        เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพบัญชีแก่สังคมที่ได้รับการยอมรับและ    
เชื่อถือจากองค์กรวิชาชีพและผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ   
   
พันธกิจ   
1 จัดโครงการอบรม/สัมมนาให้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลภายนอก องค์กรและหน่วยงานต่างๆ  
2 จัดสอนหลักสูตรระยะสั้นในหัวข้อที่น่าสนใจตามความต้องการของตลาดโดยดำเนินการจัดสอนเอง  
 หรือร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  
3 ให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพบัญชี การรับทำบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4 เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคม  
วัตถุประสงค์   
   
1 เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีสู่สังคม  
2 เพื่อเป็นหน่วยงานในการจัดโครงการอบรม/สัมมนา จัดสอนหลักสูตรระยะสั้น และให้คำปรึกษาทางด้าน วิชาชีพบัญชี และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
3 เพื่อเป็นหน่วยงานในการพัฒนาคณาจารย์และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บัณฑิตคณะบัญชี  
4 เพื่อเป็นหน่วยงานจัดหารายได้