mobil porno mobil porno bedava porno olgun porno โอกาสในการประกอบอาชีพ
gototopgototop
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

การอบรม TA CPD CPA

การจัดอบรมของศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมโดยจัดการอบรมให้แก่ศิษย์เก่าและTA CPA ผู้ทำบัญชี

วันที่ 30 มิถุนายน - 2กรกฎาคม2560  เอกสารอบรม


กำหนดจัดการอบรมครั้งต่อไป วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561

การรับสมัครโปรดติดตาม

_______________________________________Events


:

Events


:

โอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ดังต่อไปนี้

  1.  ด้านการทำบัญชี
  2.  ด้านการสอบบัญชี
  3.  ด้านบัญชีบริหาร
  4.  ด้านการภาษีอากร
  5.  ด้านการวางระบบบัญชี
  6.  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
  7.  ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศทางการบัญชี
  8.  ด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล
  9.  ด้านการตรวจสอบภายใน
  10. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
  11. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง